Verandermanagement in (IT) organisaties

Titel Verandermanagement in (IT) organisaties
Prijs € 1.895,00
Categorie Management en hrm / Personeel en arbeid
Share

Aanbieder

Verandermanagement in (IT) organisatiesHoe creëert u draagvlak voor ingrijpende veranderingen?_De meeste (IT) veranderingstrajecten leveren geen of nauwelijks resultaat op. Vrijwel altijd is dit terug te voeren op gebrekkig verandermanagement. Wilt u ook weten hoe u een veranderingstraject binnen uw (IT)-organisatie zodanig inricht en bestuurt, zodat de verandering niet alleen op papier, maar ook daadwerkelijk wordt doorgevoerd? En hoe u mensen en management motiveert om actief in de verandering te participeren? Dan is deze cursus een absolute must voor u! Succesvol doorvoeren van veranderingen in de ICT-organisatie. Informatiseren is veranderen en deze verandering heeft zijn zijn weerslag op de hele organisatie. De vergaande organisatorische, financiële en personele consequenties maken ICT-projecten veelal complex. Als ICT-manager dient u daarom inzicht te hebben in de organisatie en over de vaardigheid te beschikken om complexe processen te coördineren en aan te sturen. In deze cursus komt aan bod: Welke impact IT veranderingen op een organisatie kunnen hebben - Hoe procesmatig denken en werken de basis kan zijn voor verandering - Welke rol en verantwoordelijkheden er zijn weggelegd voor de HRM manager en de IT medewerkers - Wat de ervaringen zijn met grote veranderingstrajecten. Wilt u ook inzicht krijgen in de complexe krachtenvelden en weerstanden binnen uw organisatie en hoe u hiermee effectief kunt omgaan, dan is deze cursus een absolute aanrader! Succes- en faalfactoren voor resultaatgericht veranderen. Uit de praktijk blijkt dat uit verandertrajecten een aantal gemeenschappelijke succes- en faalfactoren kunnen worden afgeleid. In alle gevallen blijkt resultaatgericht veranderen sterk samen te hangen met de wijze waarop veranderingsmanagement wordt begrepen, gepland en uitgevoerd. Veranderen is in veel organisaties bijna een continu proces geworden. In de praktijk blijkt evenwel dat ondanks dat processen beschreven zijn en nieuwe structuren overgenomen en planningscycli zijn ingevoerd er uiteindelijk weinig of niets veranderd is. De ervaring leert inmiddels dat een succesvolle verandering alleen mogelijk is als er voldoende draagvlak voor bestaat. Zo niet, dan is een project bij voorbaat tot mislukking gedoemd. Uit tal van onderzoeken blijkt dat 5 van de 10 meest genoemde faalfactoren samenhangen met verandermanagement. Doelgroep: Veranderen is niet nieuw. Eén van de Griekse filosofen stelde al terecht: ""Niets is blijvend, behalve verandering"". Wel nieuw is het sterk toenemende tempo van verandering wat een ongekende druk op veel, zo niet alle ICT-afdelingen legt. Deze cursus is bijzonder interessant voor het IT-management. Omdat verandermanagement een multidisciplinaire aanpak vereist, is deze cursus ook van belang voor proces-, project- en HR-managers. Inhoud: A. VERANDERMANAGEMENT IN ORGANISATIES *** LES I Verandermanagement - introductie *** LES II De psychologie van verandering *** LES III Organisatiecultuur *** LES IV Het management als onderdeel van de verandering. B. VERANDERMANAGEMENT IN IT-ORGANISATIES - LES V De professionele IT Service Management organisatie
*** LES VI De professionele systeemontwikkelingsorganisatie *** LES VII Assessments als middel voor verbeteringstrajecten *** LES VIII Implementatiestrategieën


Logo_Managementboek.png

Jooble Logo.gif

ICT Cursus Opleiding.png

Banner Special Deals Cobus.jpg

1 Ipd Opleidingen.gif

ICT Cursus Opleiding.png

Sollicitatiedokter 150x150.png

1 Ipd Opleidingen.gif